Vedtægter

TNT-VietMedia: En Media, social og kulturforening.
Vedtægter
§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn: TNT - VIET MEDIA. ( DEN VIETNAMESISKE MEDIA FORENING ), som er en frivillig forening

Foreningens hjemsted: Århus Kommune.

CVR-nr 31693136


TNT-VietMedias bank konto:
Den Danske bank
Reg.1551
Konto. 10898668

§ 2. Formål
Foreningens formål er:

1.    At samarbejde med Århus kommune for at forbedre integration ( At samarbejde med andre foreninger evt. vietnamesiske foreninger, hvilke giver gode formål til de pågældende samfund )
2.    At formidle informationer/oplysninger via media former som radio, TV., Internet, …
3.    At  fremme sundhed og integration i forhold til vietnamesiske kvindelig og familie liv
4.    At skabe socialle muligheder for alle, især unge via aktiviteter, motion som traditionelle dans, hiphop dans, musik, sang, teater og revy, etc.…
5.    At bevare og udveksle mellem vietnamesisk, dansk og andres kultur
6.    At bygge et informations netværk, således at vietnamesere har bedre muligheder til at lære dansk social, kultur, arbejdsmarked og samfund at kende.
7.    At forebygge kultur konflikt
8.    Alle aktiviteter forgår i FRITID


§ 3. Medlemmer

1.    Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.  
2.    Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
3.    Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår, her af 10 kr per medlem hver måneder, eller 120 kr per. medlem hver år, familiekontingent 200 Kr. / år ( for 2 voksne og 2 børn under 13 år )  og kontingent for medlemmer fastsættes af generalforsamlingen
4.    Et medlem skal udfylde og skrive under på et ” forenings tilmeldings skema " for at blive medlem af foreningen
5.    En person skal opfylde minimum betingelser nedunder for at blive medlem af foreningen:
a.    Ikke deltager eller roder i noget form for kriminalitet eller straf.
b.    Opfører sig ordentlig således at børn kan se op til.
c.    Har ikke tanke eller handling som kan medføre til at skade foreningen.
d.    Skal acceptere og overholde foreningens vedtægter
6.    Såfremt et medlem ikke har opflyde de betingelser, som nævnte i paragraf 3 punkt 5.medlemmer vil vedkommende blive automatisk udvist af foreningen (via den valgte foreningens bestyrelse)


§ 4. Generalforsamlingen

1.   Generalforsamling afholdes hver andet år i juni måneder
2.   indkaldes ved brev/e-mail, SMS meddelelser til medlemmerne.
3.   Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
     Valg af dirigent
     Bestyrelses beretning
     Årligt regnskab fremlæggelse/ budget
     Godkendelse af budget næste år
Indkomne forslag
     Fastsættelse af kontingent for medlemmerne
     Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleant til foreningens bestyrelse samt valg af unge observatøren
     Valg af revisor og suppleant
      Eventuelt 
4. Forslag til foreningen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
6. Adgang til generalforsamlingen har kun til medlemmerne, eller bestyrelsen måtte have inviteret.
7. Stemmeret har ethvert medlem i henhold til afsnit 3 og mindst 15 år gammelt
·         Stemmeret udøvers personligt (kan ikke stemmes fuldmagt)
·         Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamling, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.


§ 6. Foreningens daglige ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for foreningens virksomhed og økonomi
Bestyrelsen består af 5 personer (formand, næstformand, kassere, sekretær, suppleant):
Formand:            Ngoc Khanh Truong
Næstformand:         Victoria Thuy Vuong
Sekretær:        Tina Truong
Kassere:         Hanh Nguyen
Suppleant:       Camilla Truong
           

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

1.   Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
2.   Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
3.   Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
4.   Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
5.   Det særlig tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Århus Kommune sammen med ansøgningen om aktivitetsstøtte/ lokaltilskud
6.   Tilskuds regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor.
7.  Foreningens drift finansieres ved:
·    Medlems kontingent
·    Aktivitets støttes fra Århus Kommune
·    Evt. andre støtter, sponsorater fra offentlig, eller private virksomheder....
·    Et eventuelt overskud skal tilfaldes den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område.


§ 8. Tegningsregler og hæftelse

1.   Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kasserer i forening med to bestyrelses medlemmer.
2.  Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskud modtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undtagelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom.
3.   Bestyrelsen medlemmer hæfter i øvrig ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.
4.   For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt hæftes alene med den enhver tid eksisterende formue.


§ 9. Vedtægtsændringer

1.   Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
2.   Vedtægtsændringerne skal sendes videre til Århus Kommunes Sport og Fritid for at sikre lovens krav

§ 10. Opløsning

1.   Beslutning om foreningens opløsning træffes på en til dette indkaldt generalforsamlingen.
2.   Og skal sker på samen måde som vedtægtsændringer.
3.   Ved opløsning skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeopløsnings lovens område.

§ 11. Datering

Således blev foreningens vedtægter ændret ved en ordinær generalforsamling den 09 juni 2015

Næste genneralforsamling vil findes sted den 10 juni 2017

Formand:

Ngoc Khanh Truong

Næstformand:

Victoria Thuy Vuong